Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng tài liệu này

Chào mừng đến với tài liệu hệ thống HOUSELINK. Các khía cạnh của hệ thống sẽ được đề cập trong tài liệu này. Vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm, cũng như dùng danh mục bên trái để tìm kiếm thông tin mà bạn cần.

Tài liệu này được viết bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Cả hai bản đều có thể truy cập ở danh mục bên trái.

  • Bấm vào đây để nhanh chóng truy cập bản Tiếng Anh

  • Bấm vào đây để nhanh chóng truy cập bản Tiếng Việt

Last updated