Đối tượng trên HOUSELINK

 • Người dùng

  • Người dùng: Chủ đầu tư (Project Owner) những người có vốn đầu tư và là chủ của dự án, họ sẽ tìm kiếm các Nhà thầu.

   • Nhà thầu (Contractor) những người tìm kiếm dự án, tham gia đấu thầu để nhận dự án từ Chủ đầu tư.

   • Nhà cung cấp (Supplier) sở hữu các sản phẩm, vật liệu xây dựng để cung cấp cho Nhà thầu và Chủ đầu tư.

  • Hồ sơ chuyên (Professtional Profile): Là 1 profile của Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà cung cấp, chứa các thông tin liên quan đến công ty của họ.

   • Dự án (Projects) thuộc sở hữu của các Chủ đầu tư, được tạo bởi Chủ đầu tư.

   • Người theo dõi

   • Báo giá

   • Đơn hàng

 • Hồ sơ chuyên nghiệp

  • Dự án

  • Nhân sự

   • Người dùng

   • Liên hệ (Contacts) là các thông tin liên hệ của những người chịu trách nhiệm từng mảng khác nhau của 1 công ty.

  • Sản phẩm

  • Đơn hàng

  • Bản tin

  • Đánh giá

  • Trả giá

  • Người theo dõi

 • Dự án

  • Đơn vị tham gia (Participants) là các đơn vị công ty (có thể là Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà cung cấp) cùng tham gia với công ty chủ quản trong 1 dự án với 1 vai trò nhất định.

   • Liên hệ

  • Đấu thầu (Bidding Scopes)

   • Hạng mục đấu thầu (List of items) là các hạng mục được tạo bởi Chủ đầu tư, đây là danh sách các yêu cầu của họ về 1 dự án hoàn thành. Nhà thầu hoàn toàn có thể đưa ra danh sách Đấu thầu tương đương của mình về các hạng mục đó với mục đích tư vấn giải pháp cho Chủ đầu tư.

  • Đơn vị quan tâm

  • Người theo dõi

 • Sản phẩm

  • Đánh giá

Last updated