Thực hiện đấu thầu

 • Truy cập để thực hiện đấu thầu.

  • Truy cập vào trang web HOUSELINK và đăng nhập.

  • Click vào 1 dự án mà bạn muốn đấu thầu.

 • Các bước thực hiện đấu thầu.

  • Click vào Xem chi tiết trong hạng mục đấu thầu bạn quan tâm.

 • Sau khi xem chi tiết các yêu cầu từ Chủ đầu tư, nếu bạn tiếp tục muốn đấu thầu, hãy click vào Hãy đấu thầu ngay

 • Lúc này bạn được chuyển đến màn hình Làm báo giá, tại đây bạn thực hiện báo giá các hạng mục Chủ đầu tư yêu cầu.

 • Nếu dự án có nhiều đơn vị tham gia, hãy chọn gửi báo giá cho đơn vị tham gia đó.

 • Lưu ý, để tránh việc gửi nhiều bản báo giá trùng nhau, hãy truy cập Báo giá của tôi để kiểm tra trùng lặp.

 • Nhập báo giá của bạn theo từng hạng mục mà Chủ đầu tư đã yêu cầu.

 • Nếu Chủ đầu tư cho phép bạn Đấu thầu tương đương, hãy tạo Hạng mục tương đương để đưa ra giải pháp tốt hơn cho Chủ đầu tư.

 • Nhập các hạng mục Đấu thầu tương đương mà bạn cho rằng đó là giải pháp tốt hơn cho Chủ đầu tư.

 • Click dấu + để thêm Hạng mục

 • Click Fill data để tiếp tục nhập báo giá.

 • Click Edit để tiếp tục thêm/sửa hạng mục.

 • Click Done để hoàn tất.

 • Click Lưu nháp nếu bạn muốn lưu bản báo giá này.

 • Click Gửi nếu muốn gửi ngay báo giá

 • Click vào biểu tượng Đồng hồ để đặt lịch gửi báo giá

Last updated