Sửa dự án

 • Truy cập để sửa một dự án

  • Truy cập trang web HOUSELINK và đăng nhập hệ thống.

  • Click vào nút “Tài khoản của tôi” -> “Dự án của tôi”

 • Các bước chỉnh sửa 1 dự án

  • Sau khi click vào “Dự án của tôi” thì sẽ có 1 danh sách các dự án của bạn.

  • Hãy chọn 1 dự án mà bạn muốn sửa.

 • Click vào nút “Chỉnh sửa

 • Sau đó thực hiện chỉnh sửa theo mong muốn.

 • Cuối cùng bạn có thể click vào “Xem trước” để xem thông tin mình đã thay đổi hoặc click vào “Cập nhật” để chúng tôi xét duyệt tin các thay đổi của bạn. Khi bài viết của bạn được kiểm duyệt thành công sẽ có thông báo tới bạn.

Last updated