Tạo hạng mục đấu thầu

 • Truy cập để tạo hạng mục đấu thầu.

  • Truy cập vào website HOUSELINK và đăng nhập.

  • Click vào Tài khoản của tôi -> Dự án của tôi.

  • Để có thể tạo hạng mục đấu thầu, tài khoản phải là Chủ đầu tư (Project Owner)

 • Các bước để tạo hạng mục đấu thầu

  • Chọn 1 dự án để tạo hạng mục đấu thầu.

Click vào nút Tạo hạng mục đấu thầu mới

 • Nhập các thông tin liên quan đến hạng mục đấu thầu.

 • Khi click vào nút Có cho phép Đấu thầu tương đương, đồng nghĩa với cho phép các Nhà thầu, Nhà cung cấp có thể tạo Hạng mục tương đương, nhằm mục đích đưa ra giải pháp nữa cho Chủ đầu tư. Còn nếu Không cho phép Đấu thầu tương đương thì các Nhà thầu, Nhà cung cấp chỉ có thể đấu thầu các hạng mục có sẵn.

 • Mô tả các tiêu chí cho bên chào thầu (phần này là không bắt buộc, nhưng nên nhập để thu hút nhiều hơn các nhà thầu).

Nhập các thông tin về hạng mục đấu thầu

 • Click vào dấu + ở đầu dòng để thêm các hạng mục chi tiết.

 • Tiến hàng nhập tên công việc, diện tích, đơn vị diện tích.

 • Để thêm nhiều hạng mục hơn, tiếp tục click dấu cộng

 • Click vào ô tương ứng nếu muốn Nhà thầu cung cấp thêm thông tin.

 • Nhập các thông tin về hạng mục vật tư

 • Click vào dấu + ở đầu dòng để thêm hạng mục chi tiết

 • Tiến hành nhập tên vật tư, số lượng, đơn vị tính

 • Để thêm nhiều hạng mục hơn, tiếp tục click dấu cộng.

 • Click vào nút Preview để xem trước các hạng mục đấu thầu.

Sau khi Preview các hạng mục đấu thầu

 • Click vào nút Edit để tiếp tục thêm hạng mục.

 • Cuối cùng click nút Gửi để chúng tôi có thể duyệt các thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo khi thông tin của bạn được duyệt xong.

Last updated