Thêm Đơn vị tham gia

 • Truy cập để thêm đơn vị tham gia

  • Truy cập vào trang web HOUSELINK và đăng nhập.

  • Click vào “Tài khoản của tôi” -> “Dự án của tôi”

 • Các bước để thêm đơn vị tham gia

  • Chọn dự án mà bạn muốn thêm đơn vị tham gia.

  • Click vào “Chỉnh sửa” -> Kéo xuống phần “Đơn vị tham gia”.

 • Để thêm 1 công ty cùng hợp tác chọn “Thêm công ty

 • Nhập các trường thông tin về “Vai trò” và “Tên công ty”, các trường còn lại sẽ tự động được nhập.

 • Click “Lưu và đóng” nếu chỉ có 1 công ty đối tác

 • Click “Lưu và tạo mới” để thêm công ty đối tác khác.

 • Để thêm công ty của bạn click “Thêm công ty của tôi

Last updated